OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPÓŁKI DRESCHER POLSKA SP. Z O.O. W BRODNICY

Niniejsze Ogólne Warunki Umów („OWU”) Spółki Drescher Polska Sp. z o.o. w Brodnicy („Spółka”) znajdują zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Spółkę z Kontrahentami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 KC, mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W niniejszych OWU następujące terminy, pisane z dużej litery, otrzymują znaczenie zdefiniowane poniżej:

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Kontrahentem;

Wzór do druku– wzorzec przesłany elektronicznie przez Kontrahenta, będący podstawą wykonania Umowy przez Spółkę, jeśli w Umowie inaczej nie uzgodniono;

Materiały – inne materiały niż Wzór do druku przekazywane przez Kontrahenta Spółce, o ile obowiązek przekazania takich materiałów wynika z Umowy, w tym szkice, projekty, oryginały, filmy i inne utwory;

Produkty – produkty wykonane przez Spółkę na rzecz Kontrahenta na podstawie Umowy;

Usługa – świadczenie Spółki na podstawie Umowy, w szczególności usługa druku;

Strony – Spółka oraz Kontrahent;

Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą, ani dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce.

Postanowienia ogólnych warunków umów stosowane przez Kontrahentów nie wiążą Spółki, jeśli nie wyraziła ona na to zgody przed zawarciem Umowy.

Ustala się, że w kontaktach między Spółką a Kontrahentami dopuszczalna jest komunikacja za pomocą środków komunikacji na odległość, w tym poczty elektronicznej oraz faxu. Zdania poprzedniego nie stosuje się do zmiany Umowy zawartej na piśmie.

1.    Zawarcie umowy

Strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia Umowy. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, bądź elektronicznej (e-mail). Wszelkie ustalenia ustne Stron dotyczące Umowy, w tym zmiany Umowy, wymagają potwierdzenia w formie w jakiej została zawarta Umowa (pod rygorem nieważności). W przypadku rozbieżności między ustaleniami dokonanymi w formie elektronicznej a dokonanymi w formie pisemnej, wiążące są ustalenia dokonane w formie pisemnej.

2.    Terminy realizacji

Termin realizacji Usługi określa Umowa. Termin realizacji rozpoczyna swój bieg po otrzymaniu od Kontrahenta Wzoru do druku (oraz ewentualnych innych Materiałów), a w razie dokonywania zmian we Wzorze do druku określonych w punkcie 11 OWU termin biegnie od dnia ustalenia ostatecznej wersji Wzoru do druku. Dotyczy to również terminowej dostawy Materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia od osób trzecich.

Jeśli Kontrahent zażąda po zawarciu Umowy wprowadzenia zmian, które będą mogły mieć wpływ na terminy realizacji, wówczas terminy biegną na nowo od chwili potwierdzenia przez Spółkę zmiany. Jeśli uzgodniono zapłatę zaliczki, Spółka rozpocznie wykonywanie Umowy z chwilą otrzymania zaliczki.

W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów zaistnieje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Spółka niezwłocznie poinformuje Kontrahenta o tym fakcie i uzgodni z Kontrahentem nowy termin.

3.    Odbiór

Usługę uznaje się za wykonaną przez Spółkę z chwilą zgłoszenia Kontrahentowi przez Spółkę gotowości do wysyłki. Po zgłoszeniu gotowości Spółka organizuje transport i dostarcza Kontrahentowi Produkty do miejsca wskazanego przez Kontrahenta w Umowie.

Możliwy jest również odbiór Produktów we własnym zakresie przez Kontrahenta. Następuje on w terminach uzgodnionych przez Strony w Umowie w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

Dostawy częściowe są dopuszczalne.

4.    Zwłoka w wykonaniu usługi

Jeśli Spółka znajdzie się w zwłoce z wykonaniem Usługi, Kontrahent jest uprawniony do wykonania przysługujących mu ustawowych uprawnień dopiero po pisemnym wyznaczeniu Spółce odpowiedniego terminu do spełnienia świadczenia, z którym znajduje się ona w zwłoce (forma pisemna oświadczenia Kontrahenta zastrzeżona jest pod rygorem nieważności). Odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki Spółki ograniczona jest do wartości Usługi Spółki świadczonej na rzecz Kontrahenta. Roszczenia z tytułu utraconych korzyści są wyłączone. Odpowiedzialność z tytułu winy umyślnej pozostaje nienaruszona.

5.    Opóźnienie w odbiorze

W przypadku gdy Kontrahent opóźnia się w odbiorze całości świadczenia Spółka jest uprawniona do oddania Produktów do przechowania na koszt i ryzyko Kontrahenta oraz do dochodzenia całości wynagrodzenia za wykonaną Usługę. O ile Spółka poniesie szkodę, wówczas Spółce przysługuje roszczenie o naprawienie szkody.

W przypadku, gdy Kontrahent opóźnia się w odbiorze części świadczenia, Spółce przysługuje również prawo do częściowego odstąpienia od Umowy w zakresie świadczeń niewykonanych oraz domagania się odszkodowania za niewykonaną część świadczenia. Jeśli odbiór nie następuje po zgłoszeniu gotowości do odbioru w terminie uzgodnionym w Umowie (w przypadku własnego transportu Kontrahenta), bądź transport organizowany przez Spółkę nie jest możliwy z przyczyn, za które Spółka nie odpowiada, wówczas Spółka jest uprawniona do oddania Produktów do przechowania na koszt i ryzyko Kontrahenta.

6.    Ceny

Ceny podane w Umowie to ceny netto wyrażone w polskich złotych, o ile w Umowie nie wskazano innej waluty i o ile nie podano wartości podatku VAT. Ceny są ustalane w oparciu o aktualny cennik Spółki. Ceny podlegają zwiększeniu o podatek VAT w każdocześnie obowiązującej ustawowej wysokości.

7.    Warunki płatności

Faktura jest wystawiana w dniu zgłoszenia gotowości Produktów do odbioru. Zapłata faktury następuje w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, bądź w terminie uzgodnionym przez Strony w Umowie. Zapłata ceny następuje w polskich złotych, przy czym cena sprzedaży ustalona w walucie euro zostanie przeliczona na złote, według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT.

W przypadkach określonych w Umowie, w tym w szczególności w związku z realizacją usług na materiałach niestandardowych, dedykowanych do produktu lub trudno dostępnych, Spółka może żądać od Kontrahenta zaliczki, bądź przedpłaty.

8.    Opóźnienie w płatnościach

W przypadku opóźnień w płatnościach Spółce przysługiwać będą odsetki ustawowe. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Jeżeli Kontrahent zalega z płatnościami za wcześniejsze Usługi, wykonanie jego aktualnej Umowy może zostać wstrzymane przez Spółkę do chwili uregulowania zadłużenia i nie będzie to stanowić naruszenia Umowy ani uprawniać Kontrahenta do odstąpienia od Umowy w jakimkolwiek zakresie lub domagania się jakiegokolwiek odszkodowania od Spółki. Jeśli Kontrahent w sposób trwały nie reguluje swoich należności względem Spółki (przez co rozumieć należy w szczególności sytuację, w której w danym momencie co najmniej dwie wymagalne wierzytelności Spółki pozostają nieopłacone, bądź Kontrahent opóźnia się z zapłatą którejkolwiek należności o co najmniej 30 dni), wówczas Spółka może postanowić, iż wszelkie dalsze Usługi będą realizowane wyłącznie po dokonaniu płatności z góry oraz Spółka może postanowić, że wszelkie niewymagalne jeszcze należności Spółki stają się natychmiast wymagalne.

9.    Zabezpieczenia płatności

W zależności od wartości Umowy oraz rodzaju wykonywanych Produktów Strony mogą uzgodnić odpowiednie zabezpieczenie płatności na rzecz Spółki. W szczególności Strony mogą uzgodnić zabezpieczenie w postaci weksla in blanco, gwarancji bankowej, zastrzeżenia prawa własności.

W braku odmiennego zastrzeżenia w Umowie przyjmuje się, że Strony uzgodniły zastrzeżenie prawa własności Produktów. W takim przypadku Produkty wykonane przez Spółkę pozostają własnością Spółki aż do pełnej zapłaty uzgodnionej ceny. Dalsza odsprzedaż, zużycie, obróbka, połączenie, zmniejszenie (wartości, ilości, jakości) może nastąpić dopiero po przejściu prawa własności Produktów na Kontrahenta, chyba że Strony ustalą inaczej. Kontrahent nie jest uprawniony do obciążana w jakikolwiek sposób Produktów przed przejściem prawa własności, chyba że Spółka wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę (forma pisemna oświadczenia Spółki zastrzeżona jest pod rygorem nieważności). Dalsze rozporządzenie Produktami objętymi zastrzeżeniem prawa własności może nastąpić przy równoczesnym przeniesieniu na Spółkę wierzytelności Kontrahenta o zapłatę ceny sprzedaży Produktów.

10. Reklamacje

Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczonych Produktów oraz poinformowania Spółki o brakach i wadach, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 Dni roboczych od odbioru Produktów, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności z rękojmi. Uprawnienia Kontrahenta z rękojmi obejmują wyłącznie dostawę nowych Produktów wolnych od wad lub żądanie obniżenia ceny. Odpowiedzialność za wady ukryte ustaje po upływie 3 miesięcy od odbioru Produktów, o ile w tym czasie Spółka nie otrzymała informacji o tych wadach od Kontrahenta.

Za wady nie uznaje się różnicy w formacie do 0,5 % wielkości użytku. Spółka nie odpowiada również za różnice w formacie, powstałe wskutek zmian materiału po odbiorze przez Kontrahenta, które są spowodowane oddziaływaniami klimatycznymi w pomieszczeniach Kontrahenta lub osób trzecich, w których odebrane Produkty są przechowywane.

Dopuszczalne są odstępstwa w zakresie koloru druku w stosunku do wzorów, które wynikają z różnic w zastosowanym materiale oraz z druku techniką mokro na mokro.

Dopuszczalne są odstępstwa między zaakceptowanym przez Kontrahenta Wzorem do druku a Produktami związane z technicznymi procesami zachodzącymi u producentów papieru oraz kalki.

W przypadku papieru samokopiującego oraz folii obowiązują normy jakościowe, dotyczące właściwości samokopiujących oraz wymagań w zakresie przechowywania każdoczesnego producenta/dostawcy, które zostaną udostępnione Kontrahentowi na jego życzenie.

Jeśli określone prace dodatkowe są wykonywane przez podmiot trzeci obowiązują warunki dostawy tego podmiotu. Zostaną one udostępnione na życzenie Kontrahenta.

Szczególne wymagania w zakresie formularzy na taśmie prowadzącej lub składankach, ich rozdzielności, krajalności oraz samokopiowania należy wskazać w Umowie. W przeciwnym wypadku Umowę uważa się za wykonaną prawidłowo, jeśli Produkty mogą być wykorzystane bez trudności w standardowej drukarce.

Wyłączone są roszczenia odszkodowawcze Kontrahenta spowodowane istnieniem wady Produktów, z wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek umyślnego działania.

Przy reprodukcjach kolorowych za wady podlegające reklamacji nie uważa się nieznacznych odchyleń kolorystycznych od oryginału. To samo dotyczy porównań między Wzorem do druku a drukiem końcowym.

11. Wzór do druku oraz Materiały Kontrahenta

Termin dostarczenia Materiałów (o ile dostarczenie takich Materiałów zostało ustalone przez Strony) określa Umowa. Niedostarczenie Materiałów w terminie uprawnia Spółkę do odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym w Umowie, a w przypadku braku stosownego uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia, w którym Materiały miały być dostarczone.

Wszelkie Materiały dostarczane są Spółce na koszt Kontrahenta. Potwierdzenie otrzymania Materiałów przez Spółkę nie oznacza potwierdzenia prawidłowości, kompletności i przydatności dostarczonych Materiałów do wykonania Umowy. Przy Materiałach dostarczonych w większych ilościach, których przechowanie, bądź właściwe sprawdzenie wiązać się będzie z kosztami po stronie Spółki, Kontrahent zwróci Spółce poniesione koszty, które zostaną ustalone w Umowie.

Wzór do druku dostarczany jest w terminie uzgodnionym przez Strony w Umowie. Niedostarczenie Wzoru do druku w ustalonym terminie uprawnia Spółkę do odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym w Umowie, a w przypadku braku stosownego uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia, w którym Wzór do druku miał być dostarczony. Wzór do druku dostarczany jest przez Kontrahenta mailowo w formacie PDF produkcyjnym (zawierającym informacje o czcionkach i kolorach). PDF produkcyjny może być otwarty lub zamknięty. Otrzymany przez Kontrahenta PDF zamknięty uważa się za gotowy do druku i zostanie on wydrukowany przez Spółkę zgodnie z Umową.  W przypadku otrzymanego od Kontrahenta PDF otwartego Spółka może dokonać niezbędnej ingerencji oraz zmian i odsyła plik do akceptacji Kontrahenta w formie PDF zamkniętego. W przypadku otrzymania od Kontrahenta Wzoru do druku w postaci PDF zamkniętego, w tym PDF zamkniętego po akceptacji zmian dokonanych przez Spółkę w pliku PDF otwartym Kontrahenta, wszelka odpowiedzialność za treść Wzoru do druku oraz za zgodność Wzoru do druku z wymaganiami technicznymi Spółki leży po stronie Kontrahenta.

O ile przekazany Spółce Wzór do druku nie spełnia wymagań Spółki, wówczas Spółka może wezwać Kontrahenta do dokonania niezwłocznej korekty. Konieczność wykonania korekty Wzoru do druku skutkuje odpowiednim wydłużeniem terminu realizacji Umowy. W przypadku niewykonania korekty przez Kontrahenta w terminie 15 dni roboczych, Spółka będzie mogła odstąpić od Umowy w terminie wskazanym w Umowie, a w przypadku braku stosownego uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia, do którego korekta Wzoru do druku miała zostać wykonana.

Jeśli Kontrahent dostarczy Spółce Materiały do druku w formie wymagającej obróbki technicznej, Kontrahent ponosi koszty dodatkowych prac Spółki w celu dostosowania Materiałów do druku.

W przypadku dostarczenia Materiałów przez Kontrahenta w celu wykonania Umowy wszelkie pozostałości oraz opakowania stają się własnością Spółki i nie podlegają zwrotowi na rzecz Kontrahenta.

Wszelkie koszty związane, bądź powstałe wskutek zmian wprowadzonych na życzenie Kontrahenta, po uznaniu przekazanego Wzoru do druku przez Kontrahenta za gotowy do druku, w tym koszty przestoju maszyn drukarskich, obciążają Kontrahenta.

12. Pakowanie

Pakowanie Produktów następuje w sposób wybrany przez Spółkę, właściwy dla danego rodzaju Produktu o ile zapisy Umowy nie stanowią inaczej. Spółka nie odbiera od Kontrahenta żadnych opakowań Produktów, w tym palet, za wyjątkiem palet zwrotnych EPAL, przy czym decyzja o ich odbiorze leży po stronie Spółki.

13. Szkice, projekty, druki próbne i wzorce

Jeśli Umowa nie zostanie zawarta lub zostanie rozwiązana przed wykonaniem Produktów, wówczas Spółka może zażądać od Kontrahenta wynagrodzenia, zgodnie z cennikiem Spółki, za wykonane czynności przygotowawczych na potrzeby Umowy, w tym za sporządzenie szkiców, projektów, druków próbnych i wzorców.

14. Prawa własności intelektualnej

Kontrahent ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść oraz prawo do rozpowszechnienia Wzoru do druku oraz wszelkich Materiałów przekazanych Spółce. Prawa autorskie, osobiste i majątkowe do wszelkich materiałów oraz wzorów wytworzonych przez Spółkę pozostają przy Spółce. Płyty drukarskie, filmy i sztance pozostają własnością Spółki, niezależnie od uwzględnienia ich w rachunku wystawionym Kontrahentowi.

Spółka może odmówić wykonania Umowy (bez roszczeń ze strony Kontrahenta), jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wykonanie Umowy może naruszyć prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne Materiały – będące własnością Kontrahenta lub osób trzecich – co do których nie zgłoszono żądania wydania w ciągu 4 tygodni od dnia wydania Produktów Kontrahentowi.

15. Ubezpieczenie Materiałów

Jeśli dostarczone przez Kontrahenta w celu wykonania umowy Materiały wymagają ubezpieczenia przeciwko kradzieży, uszkodzeniu, od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie dokonywane jest przez Kontrahenta na jego koszt. Spółka zobowiązuje się jedynie do zachowania należytej staranności przy przechowaniu przekazanych Materiałów. Spółka nie jest odpowiedzialna za to, że warunki przechowania Materiałów nie będą odpowiadały wymogom zawartym w warunkach ubezpieczenia zawartego przez Kontrahenta.

16.     Nakład

Spółka wykonuje zasadniczo cały zlecony nakład Produktów. Spółka, ze względów technologicznych, zastrzega możliwość wykonania nakładu z tolerancją -/+ 10 %. W przypadku druku kolorowego oraz mniejszych zleceń tolerancja wynosi -/+ 15 %. Usługi mieszczące się we wskazanej tolerancji są uważane za wykonane zgodnie z umową i nie podlegają reklamacjom dotyczącym ilości. W przypadku nakładu mieszczącego się w zastrzeżonej tolerancji, Kontrahent ponosi koszty produkcji faktycznie zrealizowanego nakładu.

17.     Przechowanie

Przyjęcie do przechowania oraz przechowanie surowców, półproduktów lub produktów końcowych, jak np. prac drukarskich, wszelkich płyt drukarskich, dokumentów należących do osób trzecich, następuje tylko na podstawie odrębnych uzgodnień na wyraźne życzenie Kontrahenta za odrębną odpłatnością.

18.     Impressum

Spółka ma prawo do zamieszczenia swojej nazwy lub logo lub numeru identyfikacyjnego zakładu na wszelkich produktach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, zwyczajów, a także dostępnej powierzchni.

19.     Miejsce spełnienia świadczenia oraz sąd i prawo właściwe

Miejscem spełnienia świadczenia jest zakład Spółki w Brodnicy. Wszelkie spory wynikłe z umów z Kontrahentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki. Do umów zawartych między Spółką a Kontrahentami znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

20.     Postanowienia końcowe

Ewentualna nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień OWU nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień OWU oraz umów zawartych w oparciu o OWU. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną wówczas zastąpione postanowieniami ważnymi i skutecznymi najbardziej odpowiadającymi celowi gospodarczemu postanowień nieważnych lub nieskutecznych.

Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń w trakcie realizacji Umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku list polecony wysłany na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczony na trzeci dzień po nadaniu.

Przeniesienie praw z tytułu umowy przez Kontrahenta na osobę trzecią może nastąpić tylko i wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Spółki (forma pisemna oświadczenia Spółki zastrzeżona jest pod rygorem nieważności).

Wyłącza się prawo Kontrahenta do potrącania jego wierzytelności z jakiegokolwiek tytułu z wierzytelnościami Spółki wynikającymi z Umowy.

© 2024 Drescher Polska Sp. z o.o.